УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ+

ХОРИЗОНТ

ПРОКОНСУЛТ ЕООД

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД е консултантска организация, ползваща солиден опит при разработката и изпълнението на европейски проекти по програмата Еразъм+, придобит работейки съвместно с различни чуждестранни организации, както и чрез активна дейност в България. Екипът ни разработва главно международни проекти в областта на професионалното образование и обучение, както и стратегически такива насочени към крос-секторното сътрудничество.

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД работи с цел повишаване на качеството в образователният сектор, чрез изготвяне на обучителни програми, изпълнение на международни проекти за мобилност с учебна цел на ученици и персонал в сектор ПОО, стратегически партньорства свързани със създаването на нови обучителни методологии и образователни ресурси в сферата на образованието за възрастни и др.

Хоризонт ПроКонсулт действа като изпращаща и посредническа организация и осигурява възможности за обучения и стажове в реална работна среда за български учащи в чужбина в рамките на програма Еразъм+.

Фокусирайки се главно върху работа по проекти за международна мобилност, обучения и стажове в чужбина, организацията има за цел да насърчи цялостно подобряването на високите постижения в областта на образованието и обучението, По този начин екипът ни търси да допринесе за по-плавен преход на младите хора от образователната система към пазара на труда.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ

Подготовката и управлението на европейски проекти често затруднява някои организации в предвид сложността на административните процедури и техническата работа с онлайн системите на ЕК, която е необходима за осъществяването им.

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ
предоставя техническа помощ при управлението на европейски проекти и цялостна подкрепа при изпълнението им. Екипът ни се грижи затова да спомогне кандидатстващите организации да преодолеят сложността и трудностите, поемайки отговорността за предоставянето на цялостната необходима подкрепа в различните етапи от жизнения цикъл на проекта.

Предлаганата от нас подкрепа е съпровод, което ще позволи на Вашият екип да придобие необходимите знания и умения относно всички необходими процедури, за да може Вашата организация да действа самостоятелно при разработката и управлението на настоящи и следващи проекти.

ОРГАНИЗАЦИЯТА
предлага следните консултантски услуги в различни направления и е на разположение за разработката на проекти по всички дейности рамките на програмата Еразъм+:

 • Подкрепа

  при регистрация в онлайн системата портал на Европейската Комисия;

 • Намиране

  на подходящи партниращи организации от чужбина съобразно с нуждите на бенефициента и водене на цялостна комуникация на чужд език;

 • Създаване

  на работен график на проекта и програми за работна практика или обучение съобразно нуждите на бенефициента;

 • Цялостно изготвяне

  на проектопредложения в съответствие с правилата на програмата и нуждите на бенефициента;

 • Попълване

  на цялата административна документация за подаване на проектопредложението от страна на организацията бенефициент;

 • Осигуряване

  на пълната необходима документация от страна на чуждестраннитепартньори в проекта;

 • Техническо управление

  мониторинг на календара на дейностите, комуникация с партньорите, гаранция за качество и др.

 • Административно

  и финансово управление;

 • Водене

  на процеси за мониторинг и оценка;

 • Разработка

  и изпълнение на дейности за разпространение на резултати.

ЕКИПЪТ НА ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД

ПРЕДИШЕН ОПИТ И ПОСТИЖЕНИЯ 

 • Разполага с богат опит

  в управлението на Европейски проекти от 2011 година насам, във всички сектори на програмата Еразъм +, както и по програмите Европа за Гражданите,Младежта в Действие, Грундтвиг и др в предходният програмен период;

 • Приключи успешно

  проект с 62 проведени мобилности в сферата на ПОО през изминалата година;

 • Редовно извършва подготовка

  на обучителни програми и изпълнява обучения за младежки работници, лидери, ментори, учители и обучители, работещи в сферата на неформалното образование като до момента екипът е обучил над 700 лица;

 • Има опит при

  изготвянето на учебни материали и интелектуални продукти с образователна насоченост придобит при работа с проекти стратегически партньорства и крос-секторно сътрудничество;

 • Управлява проекти

  в сферата на ПОО и за чуждестранни училища от Франция, Италия и др.

ОСВЕН ТОВА, ЕКИПЪТ НИ ПРОЕКТИРА В ДЕТАЙЛИ

ЗА РАЗРАБОТКАТА НА ПЛАНА
предлагаме консултантска и техническа помощ относно изготвянето и осъществяването на процес на стратегическо планиране, който обмисля и рационализира всички дейности за международното развитие на Вашата организация

ВАШИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ С ЦЕЛ ДОСТЪПА ДО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И СУБСИДИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
за устойчиво развитие, който предлагаме, ще бъде създаден като референтната рамка за вземане на решения и програмиране на действия, насочени към устойчива политика и приобщаващ растеж на територията на Вашата местна общност. Чрез него, организацията Ви ще повиши капацитета си за получаване на достъп до различните европейски фондове, достъпни за изпълнението на конкретни проекти по програмата Еразъм+.

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД силно вярва в успеха и ползите от практическото обучение, международната мобилност с учебна цел и схемите за обучение възоснова на работа в реална работна среда, както на местно, така и на европейско равнище. Екипът на организацията счита, че прилагането на такива образователни подходи е от изключително значение за постигане на единно общество, основаващо се на знание, социално приобщаване и икономически растеж.

 • Опитът

  на организацията е доказан и нашите партньори гарантират затова

 • Екипът

  ни работи съобразно нуждите на всяка организация и предлага партньорства и услуги изготвени по мярка съобразно нуждите на организацията бенефициент.

 • Организацията

  разполага с контакти и партньори от цяла Европа и ще намери най-подходящата партнираща организация за Ващият проект.

 • Екипът

  редовно участва в международни конференции и панаири на образованието в чужбина, като разширява мрежата си с контакти и най-вече следи отблизо новите тенденции в образователната сфера.

 • Вземайки решения

  да работите с нас вие не заплащате нищо в момента на разработката на проектното предложение, а услугите биват заплащани само ако съответното предложение получи финансиране.

ЗА КОНТАКТ:

Деница Андонова
Хоризонт ПроКонсулт ЕООД
Телефон: 0886168008
Мейл:
horizont.proconsult@gmail.com