УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ+

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД е консултантска организация, ползваща солиден опит при разработката и изпълнението на европейски проекти по програмата Еразъм+, придобит работейки съвместно с различни чуждестранни организации, както и чрез активна дейност в България. Екипът ни разработва главно международни проекти в областта на професионалното образование и обучение, както и стратегически такива насочени към крос-секторното сътрудничество.

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД работи с цел повишаване на качеството в образователният сектор, чрез изготвяне на обучителни програми, изпълнение на международни проекти за мобилност с учебна цел на ученици и персонал в сектор ПОО, стратегически партньорства свързани със създаването на нови обучителни методологии и образователни ресурси в сферата на образованието за възрастни и др.

Хоризонт ПроКонсулт действа като изпращаща и посредническа организация и осигурява възможности за обучения и стажове в реална работна среда за български учащи в чужбина в рамките на програма Еразъм+.

Фокусирайки се главно върху работа по проекти за международна мобилност, обучения и стажове в чужбина, организацията има за цел да насърчи цялостно подобряването на високите постижения в областта на образованието и обучението, По този начин екипът ни търси да допринесе за по-плавен преход на младите хора от образователната система към пазара на труда.

ЕКИПЪТ НИ ПРОЕКТИРА В ДЕТАЙЛИ ВАШИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

С ЦЕЛ ДОСТЪПА ДО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И СУБСИДИИ

ЗА РАЗРАБОТКАТА НА ПЛАНА
предлагаме консултантска и техническа помощ относно изготвянето и осъществяването на процес на стратегическо планиране, който обмисля и рационализира всички дейности за международно развитие на Вашата организация.

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПЛАН
за устойчиво развитие, който предлагаме ще бъде създаден като референтна рамка за вземане на решения и програмиране на действия, насочени към устойчива политика и приобщаващ растеж на територията на Вашата общност. Чрез него организацията ще повиши капацитета си за получаване на достъп до различни европейски фондове, достъпни за изпълнението на конкретни проекти по Програмата Еразъм+.

ЕКИПЪТ НА ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД

ПРЕДИШЕН ОПИТ И ПОСТИЖЕНИЯ 

 • Разполага с богат опит

  в управлението на Европейски проекти от 2011 година насам, във всички сектори на програмата Еразъм +, както и по програмите Европа за Гражданите,Младежта в Действие, Грундтвиг и др в предходният програмен период;

 • Приключи успешно

  проект с 62 проведени мобилности в сферата на ПОО през изминалата година;

 • Редовно извършва подготовка

  на обучителни програми и изпълнява обучения за младежки работници, лидери, ментори, учители и обучители, работещи в сферата на неформалното образование като до момента екипът е обучил над 700 лица;

 • Има опит при

  изготвянето на учебни материали и интелектуални продукти с образователна насоченост придобит при работа с проекти стратегически партньорства и крос-секторно сътрудничество;

 • Управлява проекти

  в сферата на ПОО и за чуждестранни училища от Франция, Италия и др.