ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО В СЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ПРОЕКТ:
Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастни
НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2017–1–ES01–KA204–038272

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:
Better and easier access to Lifelong learning in Europe

ПРОГРАМА:
Еразъм+

ОПИСАНИЕ:

Проектът „Better and easier access to lifelong learning in Europe“ е разработен с цел спомагане да отговори на нуждите на ниско квалифицирани учащи, свързани с липсата на основни умения и улесняването на достъпа на възрастни учащи до възможности за обучение през целия живот.

Проектът разработи учебни материали и инструменти, които стимулират участието на целеви групи (нискоквалифицирани учащи се и възрастни с по-малко възможности), в обучителни дейности и учебни процеси с цел придобиване на умения и повишаване на тяхната конкурентоспособност за интегриране на пазара на труда.

Проектът създаде образователни онлайн модули, насочени към подобряване на уменията и компетентностите, които позволяват по-лесно интегриране на пазара на труда и подпомагане на заетостта на нискоквалифицираните учащи като цяло.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

  • Повишена осведоменост за международните дейности за мобилност и ученето през целия живот сред възрастните учащи, и особено сред тези в неравностойно положение целевите групи;
  • 6 образователни модула, налични на 7 езика на ЕС, осигуряващи подкрепа за придобиване на компетенции, свързани с професионална интеграция и развитие;
  • Онлайн платформа за обучение, съдържаща наскоро предлаганата оферта за обучение за възрастни.

Платформата, създадена от проекта, се състои от стандартизирани 7-езикови модулни модули, предназначени да улеснят достъпа до обучение през целия живот и да насърчат участието на повече учащи се в такива процеси.
Платформата е достъпна на следния линк 

Период на проекта: 01.10.2017–30.12.2019