Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастни

Проект:
Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастни
Номер на проекта: 2017–1–ES01–KA204–038272

Оригинално заглавие:
Better and easier access to Lifelong learning in Europe

Програма:
Еразъм+

Описание:

Проектът „По-добър и по-лесен достъп до учене през целия живот в Европа“ е разработен, за да отговори на въпроси, свързани с липсата на основни умения и с цел да се улесни достъпът до възможности за учене през целия живот за възрастни.

Проектът работи върху разработването на обучителни материали и инструменти, които ще стимулират участието на целевите групи в обучителни дейности и качествени процеси на учене, с цел придобиване на умения и интегриране или повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда.

Също така някои от обучителните материали, които проектът ще създаде, са насочат директно към педагози, работещи в тази област, с цел да улеснят работата си предимно с обучаващи се възрастни намиращи се в неравностойно положение. По този начин проектът се стреми да укрепи профилите на професионалистите, работещи в този сектор, като повиши качеството на образователната оферта, предложена от образователните институции, като осигури висококачествени възможности за обучение, съобразени с потребностите на отделните обучаеми от техните области.

Проектът работи за създаване на образователни онлайн модули, целящи придобиване и подобряване на умения и компетенции, които позволяват по-лесна интеграция на работния пазар и подпомагане на заетостта като цяло.

  • Да се повиши осведомеността относно международната мобилност и ученето през целия живот сред възрастните обучаващи се, особено тези, които се намират в неравностойно положение;
  • Създаване на образователни модули, насочени към възрастни обучаващи се с цел предоставяне на подкрепа за повишаване на техните умения и придобиване на нови компетенции, свързани с професионалното им развитие. Обучителните материали са от значение и за преподавателите, работещи с целеви групи в тази област;
  • Създаване на онлайн платформа за обучение, съдържаща висококачествена оферта за обучение за възрастни обучаеми и преподаватели;

Платформата, която се създава чрез проекта, се състои от стандартизирани програми за курсови модули, преведени на 7 езика и има за цел да облекчи достъпа до обучение през целия живот и да стимулира участието на повече обучаващи се и професионалисти в такива процеси. Платформата ще спомогне и насърчи:

  • Обмена на добри практики, опит и информация между организации работещи в областта на образованието за възрастни, като по този начин се засили сътрудничеството между образователните, обучителните и младежките области;
  • Сътрудничеството между професионалисти работещи в тази област, като създаде междусекторни партньорства, насочени към по-нататъшно устойчиво развитие на образователния сектор за възрастни в Европа.