ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД

НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

работи за насърчаване на високите постижения и подобряване качеството на образованието и обучението, по-специално чрез разработване на иновативни образователни практики, включващи прилагането на международни схеми за мобилност в реална работна среда, на базата на обучение на работното място.

Екипът на Хоризонт ПроКонсулт насърчава предприемачеството, социалната отговорност и да работи с местни образователни институции и власти във връзка с разработването и прилагане на планове за интелектуален растеж.

СВАЛЕТЕ НАШАТА БРОШУРА

Ако искате да провечтете повече инфорация за Хоризонт Прокосулт, може да свалите нашата брошура.

ОРГАНИЗАЦИЯТА

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД РАЗВИВА

ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА

учебна мобилност за ученици и училищен персонал

ПОМОЩ

при намиране на партньори в чужбина

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

и извършва обучителни дейности чрез неформални образователни методи

ИЗВЪРШВА

административно и финансово управление на проекти по Еразъм +, предоставя услуги за оценка и мониторинг

ПРЕДОСТАВЯМЕ СЪВЕТИ

и съвети относно възможностите за развитие и финансиране на европейски проекти по програма Еразъм +

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДУЛИ

и онлайн инструменти за обучение

ПОДГОТОВКА НА ПРОУЧВАНИЯ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КЪМ КОГО СА НАСОЧЕНИ НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ?

Директната целева аудитория на „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД са образователни и обществени институции, и такива работещи в неправителствения сектор, центрове за ПОО, които използват схемите за образователна мобилност в чужбина с цел развитието на по-добри образователни практики и подходи, както и стремеж към осигуряването на равен достъп.

Организацията обръща особено внимание на сътрудничество с образователни институции, работещи с безработни млади хора в областта на заетостта, организации работещи с младежи в риск от бедност и изключване, както и с възрастни обучаващи се от тези категории, като основна целева група. Със своята работа „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД осигурява подкрепа за подпомагане на тези целеви групи, с цел връщането им обратно в образователната система или успешното им интегриране към работния пазар.

Всички дейности, извършвани от „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД имат за цел да предоставят полезни умения за кариерно ориентиране и развитие, предприемачество и лично израстване, като по този начин косвено се допринася за решаването на въпросите с безработица, ранно училищно отпадане, социалнота изолация и други основни европейски проблеми.

КАКВО ПРАВИМ

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Подготовката и управлението на европейски проекти често затруднява някои организации предвид сложността на административните процедури и техническа работа с онлайн системите на ЕК, която е необходима за съставянето им.

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ
Хоризонт ПроКонсулт предоставя техническа помощ при управлението на европейски проекти и цялостна подкрепа при изпълнението им. Екипът ни се грижи затова да спомогне кандидатстващите организации да преодолеят сложността и трудностите, поемайки отговорността за предоставянето на цялостната необходима подкрепа в различните етапи от жизнения цикъл на проекта.

ОРГАНИЗАЦИЯТА
Ние предлагаме следните консултантски услуги в различни направления и е на разположение за разработката на проекти по всички дейности рамките на програмата Еразъм+:

 • ПОДКРЕПА

  при регистрация в онлайн системата портал на Европейската Комисия;

 • НАМИРАНЕ

  на подходящи партниращи организации от чужбина съобразно с нуждите на бенефициента и водене на цялостна комуникация на чужд език;

 • СЪЗДАВАНЕ

  на работен график на проекта и програми за работна практика или обучение съобразно нуждите на бенефициента;

 • ЦЯЛОСТНО ИЗГОТВЯНЕ

  на проектопредложения в съответствие с правилата на програмата и нуждите на бенефициента

 • ПОПЪЛВАНЕ

  на цялата административна документация за подаване на проектопредложението от страна на организацията бенефициент;

 • ОСИГУРЯВАНЕ

  на пълната необходима документация от страна на чуждестранните партньори в проекта;

 • ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

  мониторинг на календара и плана на проектните дейности, комуникация с партньорите, гаранция за качество и др.

 • АМИНИДСТРАТИВНО

  и финансово управление;

 • ВОДЕНЕ

  на процеси за мониторинг и оценка;

 • РАЗРАБОТКА

  и изпълнение на дейности за разпространение на резултати

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД.

 • ОПИТЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

  е доказан и нашите партньори гарантират за това;

 • ЕКИПЪТ

  ни работи съобразно нуждите на всяка организация и предлага партньорства и услуги изготвени по мярка съобразно нуждите на организацията бенефициент;

 • ОРГАНИЗАЦИЯТА

  разполага с контакти и партньори от цяла Европа и ще намери най-подходящата партнираща организация за Ващият проект.

 • ЕКИПЪТ НИ

  редовно участва в международни конференции и панаири на образованието в чужбина, като разширява мрежата си с контакти и най-вече следи отблизо новите тенденции в образователната сфера

 • ВЗЕМАЙКИ РЕШЕНИЕТО

  да работите с нас вие не заплащате нищо в момента на разработката на проектното предложение, а услугите биват заплащани само ако съответното предложение получи финансиране

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД силно вярва в успеха и ползите от практическото обучение, международната мобилност с учебна цел и схемите за обучение възоснова на работа в реална работна среда, както на местно, така и на европейско равнище. Екипът на организацията счита, че прилагането на такива образователни подходи е от изключително значение за постигане на единно общество, основаващо се на знание, социално приобщаване и икономически растеж.

КОНТАКТ:

ДЕНИЦА АНДОНОВА
Хоризонт ПроКонсулт ЕООД
Телефон: 0886168008
E-mail: horizont.proconsult@gmail.com