Дейности

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД

НАШАТА ЦЕЛ

Хоризонт ПроКонсулт предоставя техническа помощ при изготвянето на европейски проекти и цялостна подкрепа при изпълнението им. Екипът ни се грижи да спомогне кандидатстващите организации да преодолеят сложността и трудностите при изготвянето на проекта. Предлаганата от нас подкрепа е съпровод, който ще позволи на Вашия екип да придобие необходимите знания и умения относно всички процедури, за да може Вашата организация да действа самостоятелно при разработката и управлението на настоящи и следващи проекти.

СВАЛЕТЕ НАШАТА БРОШУРА

Ако искате да провечтете повече инфорация за Хоризонт Прокосулт, може да свалите нашата брошура.

КАКВО ПРАВИМ

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Подготовката и управлението на европейски проекти често затруднява някои организации предвид сложността на административните процедури и техническа работа с онлайн системите на ЕК, която е необходима за съставянето им.

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ
Хоризонт ПроКонсулт предоставя техническа помощ при управлението на европейски проекти и цялостна подкрепа при изпълнението им. Екипът ни се грижи затова да спомогне кандидатстващите организации да преодолеят сложността и трудностите, поемайки отговорността за предоставянето на цялостната необходима подкрепа в различните етапи от жизнения цикъл на проекта.

Във връзка с новият програмен период и новата финансова рамка на програмата Еразъм+, ниe предлагаме следните консултантски услуги в различни направления и сме на разположение за разработването на проекти по всички дейности в рамките на програмата Еразъм+:

 • ЦЯЛОСТНО

  изготвяне на проекто предложения в съответствие с правилата на програмата и нуждите на бенефициента.

 • НАМИРАНЕ

  на подходящи партниращи организации от чужбина съобразно с нуждите на бенефициента и водене на цялостна комуникация на чужд език. Осигуряване на пълната необходима документация от страна на чуждестранните партньори в проекта.

 • СЪЗДАВАНЕ

  на работен график на проекта и програми за работна практика или обучение съобразно нуждите на бенефициента.

 • ПОПЪЛВАНЕ

  на цялата административна документация за подаване на проектопредложението от страна на организацията бенефициента.

 • ЦЯЛОСТНА

  подкрепа при работа с онлайн системата и портала за отчитане на ЕК.

 • ОСИГУРЯВАНЕ

  на пълната необходима документация от страна на чуждестранните партньори в проекта;

 • ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

  мониторинг на календара на дейностите, комуникация с партньорите, гаранция за качество и др.

 • АДМИНИСТРАТИВНО

  и финансово управление;

 • ВОДЕНЕ

  на процеси за мониторинг и оценка;

 • РАЗРАБОТКА

  на планове и изпълнение на дейности за разпространение на резултати.

 • СЪДЕЙСТВИЕ

  и подкрепа при разработка, както и цялостно съдействие за управление на проекти по дейността КД2 в сектор Училищно Образование с фокус към всички видове обмени и сътрудничества, включени в тази нова рамка.

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД РАЗРАБОТВА

ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ

за ученици и училищен персонал

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

и извършва обучителни дейности чрез неформални образователни методи

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДУЛИ

и онлайн инструменти за обучение

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД ПРЕДОСТАВЯ

СЪВЕТИ

относно възможностите за развитие и финансиране на европейски проекти по програма Еразъм +

ПОДКРЕПА

при намиране на партньори в чужбина

АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

на проекти по Еразъм +, предоставя услуги за оценка и мониторинг

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД.

 • ОПИТЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

  е доказан и нашите партньори гарантират за това;

 • ЕКИПЪТ

  ни работи съобразно нуждите на всяка организация и предлага партньорства и услуги изготвени по мярка съобразно нуждите на организацията бенефициент;

 • ОРГАНИЗАЦИЯТА

  разполага с контакти и партньори от цяла Европа и ще намери най-подходящата партнираща организация за Ващият проект.

 • ЕКИПЪТ НИ

  редовно участва в международни конференции и панаири на образованието в чужбина, като разширява мрежата си с контакти и най-вече следи отблизо новите тенденции в образователната сфера

 • ВЗЕМАЙКИ РЕШЕНИЕТО

  да работите с нас вие не заплащате нищо в момента на разработката на проектното предложение, а услугите биват заплащани само ако съответното предложение получи финансиране

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КЪМ КОГО СА НАСОЧЕНИ НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ?

Директната целева аудитория на „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД са образователни и обществени институции, и такива работещи в неправителствения сектор, центрове за ПОО, които използват схемите за образователна мобилност в чужбина с цел развитието на по-добри образователни практики и подходи, както и стремеж към осигуряването на равен достъп.

Организацията обръща особено внимание на сътрудничество с образователни институции, работещи с безработни млади хора в областта на заетостта, организации работещи с младежи в риск от бедност и изключване, както и с възрастни обучаващи се от тези категории, като основна целева група. Със своята работа „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД осигурява подкрепа за подпомагане на тези целеви групи, с цел връщането им обратно в образователната система или успешното им интегриране към работния пазар.