Проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“

Проект: Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация

Номер на проект: 2020 – 2020-1-BG01-KA102-078535

Описание:
„Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“ предвиждащ работна практика в Испания за 45 ученици от икономически и търговски гимназии в страната. Проектът бе одобрен за финансиране от Център за Развитие на Човешки Ресурси, по програмата Еразъм+ в дейност КД102, сектор Професионално образование и обучение.
В проекта представляващ консорциум от учебни заведения са включени гимназиите:

 • Национална Финансово-стопанска Гимназия – гр. София
 • Национална Търговска Гимназия – Гр. Пловдив
 • Търговска Гимназия „ Княз Симеон Търновски“ – Гр. Стара Загора

Проектът предвижда 3 седмична работна практика за учениците от 11 и 12 клас на съответните гимназии. Стажът ще бъде изпълняван във фирми предлагащи търговски услуги в гр. Сарагоса, Испания. Проектът се реализира в тясно партньорство и сътрудничество с Associacion Mundus, Испания.

Цели на проекта:

 • Да подпомогне учениците да затвърдят наученото до момента на теория в училище, като усвоят основни пратически аспекти в направленията икономика и търговия чрез работен опит в чужбина
 • Да осигури възможност за обучение в международна среда за учениците, с оглед задоволяването на високите амбиции и стремежа им за развитие в избраната икономическа професия
 • Да способства по-добрата целенасоченост на професионалното обучение по икономика и търговия, в съобразност с реалните изсквания на работодателите и потребностите на трудовия пазар, чрез устойчиви партньорства между образователните институции и бизнеса
 • Да разработи трайно сътрудничество за трансфер на добри практики в сектор ПОО, във връзка с целенасоченото кариерно ориентиране в икономическите професионални направления, като по този начин стане реална предпоставка за улесняването на преходните процеси от образователната система към пазара на труда
 • Да гарантира високите постижения в образованието чрез регулярна международна дейност в представените гимназии

Проектът способства по-активното прилагане на практически задания в икономическите гимназии като цяло, и това ще доведе до по-улесненият преход на учениците към реализация отговаряща на техните амбиции и очаквания. В резултат на проектните дейности ще се постигне усъвършенстване на основни практически умения при участниците и ще се стимулира целенасоченото професионално обучение по икономика и търговия, във връзка с качествено кариерно ориентиране и интеграция на кадри на пазара на труда. Придобитите нови знания и умения в икономическите дисциплини, ще бъдат предпоставка за повишена конкурентноспособност на учащите и ще гарантира техният успешен старт след завършване на средно образование.

Инициативата ще допринесе за нарастване на капацитета на гимназиите за сътрудничество с работодатели, както и разширяване на сферата на им действие на международно ниво, с цел цялостното повишаване на качеството в сектора на ПОО. По време на проекта учениците ще проучват организационната и управленска структура на фирмата, стандартите в международната търговия, такива за внос и износ от и в държави членки на ЕС, ще практикуват административна дейност, работа с бази данни и информационни продукти. Те ще развият умения за планиране и качествено изпълняване на работни задания в професията, ще постигнат напредък при разбирането на основни понятия в направленията икономика и търговия, които изучават.

Предвидената практика в чужбина ще спомогне усъвършенстването на езиковите умения на участниците и способностите им за общуване на английски език в работна обстановка. Участниците ще се научат да работят в екип и да комуникират с длъжностни лица и работодатели, ще добият увереност относно действията, които биха могли да изпълняват на бъдещите си работни места. Ще се постигне надграждане и на личностните им качества, както и удовлетворение относно амбициите им за реализация след завършване на средно образование, било на трудовия пазар или при продължаване обучението във ВУЗ.

Благодарение на осъществената практика в реална работна среда, конкретните резултати, които ще бъдат постигнати са:

 • Придобити нови знания и умения относно изучаваните професионални направления, следователно по-добра пригодност за заетост след завършване на средно образование
 • По-добра конкурентноспособност и подобрени перспективи за професионална реализация, благодарение на международното сертифициране на придобитите знания, умения и компетенции
 • Повишено желание за реализация в професията, благодарение на подобряването на капацитета за участие в работни процеси в международен аспект при участниците и в следстие на придобитият работен опит

Резултатите от проекта ще са ясно измерими посредством постиженията, които учениците ще демонстрират в училище през последващата учебна година преди завършването на среден курс на обучение, както и чрез броят на учениците постъпили във ВУЗ или реализирали се в професията непосредствено след завършване на средно образование.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.