ASE финална среща в Белгия

ASE Final

В Брюксел на 8 декември 2021 се състоя Финалната среща по проект Алианс за социално предприемачество (ASE) 2019-1-BE01-KA204-050396.

Участници в събитието бяха всички партньори по проекта от Белгия, България, Хърватия, Италия, Гърция и Латвия. Бе обсъдена работата по проекта, резултатите и следващите стъпки. Предстоят мултиплеър събития, за да се разпространят резултатите от проекта, между които са Официален доклад за състоянието на социалното предприемачество в България и други държави членки. Образователни модули на тема социално предприемачество и уеб платформа, съдържаща всички резултати от проекта, включително и образователни модули: https://ase-project.eu/ 

Всички партньори изразиха задоволството си от постигнатите резултати и успешно завършения проект.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.