GO4VOCATIONAL SKILLS

students

Go4Vocationall Skills е проект, който подкрепя иновативните практики в дигиталната ера. Основната цел на проекта е да подобри качеството на образованието в техническите училища в Европа чрез прилагане на инструмент за анализ на разликата в компетентността на учениците, които учат в следните професии: строителен техник, логистичен техник, техник за възобновяема енергия.

Това ще стане чрез създаване на 4 резултата от проекта, които са:

  1. Профили на компетентност за избрани професии и позиции
  2. Тестове за компетентност за гореспоменатите области на изследване
  3. IT инструмент за автоматична оценка на нивото на компетенциите и спазване на профилите от проектен резултат 1
  4. Тълкуване на резултатите от теста за компетентност заедно с примерни дейности за развитие (включително финансиране)

  Проектен резултат 1 е набор от желани компетенции, усвоени на нивото на знания, умения и нагласи, необходими за дадена позиция в рамките на една от 3 -те професии. Ще изберем ключовите компетенции, препоръчани от литературата и участниците в изследванията, проведени в резултат 1, които се изискват от служител на средно ниво (типични позиции на завършилите техническо училище), в дадена професия, за да извършим работата по ефективен начин. За всяка от категориите за компетентност ще изброим нивата на очакваните знания, умения и нагласи. Проектът ще създаде матрица за компетентност за минимум 15 позиции в рамките на 3 професии.

   Проектен резултат 2- Тестове за компетентност за 3-те професии. Те ще изискват съществена работа, свързана с подготовката на набор от въпроси, които биха позволили да се провери, на първо място, знания и умения, но и определяне на очакваното поведение, свързано с нагласите на хора, подлежащи на теста. В резултат на работата по проектен резултат 2  ще бъде създаден набор от въпроси, задачи и проблеми с проблемите, представени под формата на тест за подбор. Лицето, чието ниво на компетентност ще бъде оценено, ще отговори на произволно избрани въпроси във всяка тествана компетентност. Въз основа на предоставените отговори, нивото на отделните компетенции ще бъде определено в скалата, която след това ще бъде сравнена с дефинираните профили на компетентност за избрани позиции от проектен резултат 1.

   Проектен резултат 3- IT инструментът, който планираме да разработим, ще даде възможност да се оценят компетенциите на студентите и да се сравнява тази оценка с профилите на компетентност за професиите и позициите, посочени в първия резултат. Инструментът ще бъде наличен на компютри и мобилни устройства като таблети и смартфони.

   Всички резултати от проекта имат лидери и ние от Horizont Proconsult сме лидери на проектен резултат 4, който представлява примерно тълкуване на резултатите от тестовете за компетентност, включително примери за дейности за развитие и възможности за тяхното финансиране. Основната част ще включва ръководство с описание на възможностите на инструмента, резултатите от тестовете за компетентност, получени чрез използване на  IT тип данни, предложение за интерпретиране на тези резултати и дейности за планиране на развитие на тази основа. Ще има и примери за препоръчителни дейности за развитие, които трябва да помогнат за по -добрата подготовка на студентите за навлизане на пазара на труда.

Гордеем се, че сме партньори в такъв важен проект с обществено ангажирана кауза!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.