Go4VS: 3-та Транснационална среща в София

Students

На 25 и 26 април Хоризонт Проконсулт посрещна партньорите по проекта Go4VS в София, България. Основният резултат от проекта е инструмент за цялостна оценка на компетенциите на студентите с умения в строителството, логистиката, възобновяемата енергия и др. Работата до този момент беше обсъдена с всички партньори и всеки имаше възможност да сподели своите впечатления от процеса на развитие на резултатите.

В един от дните презентация направиха Social Innovators, които споделиха с нас повече за иновативния модел за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с високата младежка безработица и съответно ниската заетост в НПО сектора.

Срещата беше изключително полезна и всеки имаше какво да сподели за възможно най-добри резултати от нашата работа.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.