Open Minds: Четвърта международна среща на партньори в Брюксел

Writing

Четвъртата транснационална партньорска среща по проекта Open Minds се проведе през октомври в Брюксел. На него партньорите обсъдиха трудностите, които са срещнали при проучването на темата за радикализацията с целевата група. Като обратна връзка, партньорите споделиха, че темата понякога е твърде чувствителна и тъй като националните обстановки се различават, съответно и важността на темата в политическото ѝ измерение е различна. Поради тези причини беше решено да се удължи срокът на проекта до май 2023 г. и работата да се съсредоточи върху повишаване на осведомеността чрез събития за разпространение.

Хоризонт ПроКонсулт отговаряше за събирането на данните и анализа относно начините за дерадикализация и социално включване. Въз основа на това, консорциумът обсъди следващите работни задачи и реши, че фокусирането върху задълбочени интервюта, а не върху онлайн въпросник, би било по-полезен подход за събиране на информация по темата. Взима се предвид, най-вече чувствителния характер на темата и провеждането на интервюта увеличава шансовете за събиране на необходимите данни. Въпросникът е по-малко подходящ, защото подходът е общ и безпристрастен, докато едно задълбочено интервю дава шанс за изграждане на разбирателство и по-добро разбиране за контекста на интервюирания.

Съгласно целите на проекта, партньорите ще координират, за да създадат интерактивна игра за целевата група, така че да се подобрят комуникативни умения, критично мислене и по-добра подготовка за социална интеграция. Проучването и представянето на тези материали ще бъдат допълнително усъвършенствани, като всеки партньор проведе фокус група в своята страна, с цел да подобри и направи съдържанието на играта възможно най-полезно за целевата група.

Бяха проведени и дискусии по отношение на отговорностите за разпространение на резултатите от проекта и разширяване на ползите от проекта към по-широк кръг от потенциални ползватели. Това включва работа по бюлетини, използване на канали в социалните медии и уебсайта на проекта.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.