OpenMinds: Резултати и заключения по проекта

Young People

След много месеци работа по OpenMinds е време проектът да бъде закрит. Проектът е насочен към млади хора, представляващи висок риск от радикализация и социално изключване, младежки работници, неправителствени организации, работещи с млади хора и оказващи им подкрепа, публични структури и организации, подкрепящи социалното приобщаване на младите хора Създатели на политики.

По време на проекта изготвихме доклад за житейските истории на дерадикализирани лица от всяка държава партньор, които споделиха опита си с участието си в радикализирани групи.

Това ни помогна да създадем игрови симулации на ситуации, които биха могли да доведат до попадане на дадено лице в радикализация. Тази игра има за цел да бъде използвана от нашите целеви групи за работа с младежи, които са изложени на висок риск да станат част от такива групи.

Симулациите не само обучават на умения за критично мислене на индивида, но също така го учат да бъде по-наясно с това, което се случва в непосредственото му обкръжение, и как да помага на другите. 

Благодарим на всички наши партньори за месеците усилена работа – Innovation Hive, SOSU Østjylland, Projects for Europe PFE, FRAMEWORK associazione culturale, Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja и STANDO LTD. 

Надяваме се да работим заедно и в бъдеще!Всички резултати можете да намерите на уебсайта на проекта: https://openminds-project.eu/project/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.