Втора Интернационална партньорска среща по проекта Go4 Vocational skills

Go4 Vocational skills Meeting_1

Състоя се втората интернационална среща по проект  Go4VocationalSkills, с проектен номер

2021-1-PL01-KA220-VET-000034866. Тя се проведе между 19-ти и 20- ти Септември 2022 в Сарагоса, Испания. На нея присъстваха всички партньори, а именно: ZST – Полша, Mundus – Испания, AKMI – Гърция и ние-Horizont ProConsult – България.

Основната цел на проекта е да подобри качеството на образованието в професионалните технически училища в Европа. Това се осъществява чрез инструмент за анализ на разликата в компетентността на учениците, които учат за професиите : строителен техник, логистичен техник, техник за възобновяема енергия.

На втората интернационална среща по проекта, партньорите имаха възможността да се запознаят  в детайли с испанската рамка на професионалното образование.

Част от програмата беше посещение на център по иновацията, логистика и акредитация: CiFPA.

 Участниците бяха и в една от основните фирми в Сарагоса- Bauhaus, която приема стажанти от професионални гимназии, най- вече в сферите на логистиката и  строителство. От компанията дадоха ценни насоки за подготвителния процес по стажовете, като  споделиха с партньорите най- важните качества, които учениците трябва да притежават, за да работят в тези сфери.

Партньорите обсъдиха  и  резултатите от quantitative research, койте са провеждали в професионални гимназии, специално в сферата на строителството, логистиката и възобновяемата енергия в своите страни.

 Заедно с данните от интервюта проведени със специалисти от трите изброени сфери, както и информацията от задълбочен анализ на външни източници и официални доклади на Европейския съюз, предстои завършване на работата по първия резултат от проекта, и публикуване на конкретни теоретични и практически квалификации, които е необхофдимо учениците от ПОО да притежават, за да работят в избраните от тях професии.

След разпределение на задачите беше уточнено, чи предстои да се изготви IT tool, който чрез обстоен тест ще оценява нивото на компетентност на всеки ученик, спрямо това, което се търси на пазара на труда.

Проектът ще продължи в рамките на три години, през които Хоризонт ПроКонсулт, заедно със своите партньори, ще направи всичко необходимо, за да допринесе за развитието му! Щастливи сме, че сме част от такава важна за младото поколение кауза!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.