Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

Проект:
Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

Номер на проекта:
2020-2-BG01-KA205-079436

Сектор:
Проект за стратегическо партньорство насочен към младежта (KA205)

Програма:
Erasmus+


Цел на проекта:
Целта е да се популяризират проектите за практическо обучение в сектора на ПОО като по този начин се предложи на младите хора възможността да преминат през практическо обучение по изучаваната от тях специалност в чужбина. Проектът ще служи за свързване на секторите на официалното образование и пазара на труда.


Дейности:
– Обучение на учители и образователен персонал на тема проекти за обучение в реална работна среда, за насърчаване на такъв тип обучения и практики/ проекти за мобилност като допълващи образователни подходи
– Насърчаване на сътрудничеството между професионалните гимназии и частните организации, както и такива от гражданското общество с цел обмен на знания в областта на практическото обучение в реална работна среда
– Създаване на благоприятна среда за междусекторно сътрудничество между формалния и, неформалния сектор на образованието, и пазара на труда
– Предоставяне на насоки и инструменти за изпълнение и ръководене на Еразъм + проекти в професионалните гимназии и училищата
– Създаване на условия и подпомагане на развитието на междусекторните мрежи на ниво ЕС, с цел нови възможности за учебна мобилност на базата на работа
– Да се насърчат неформалните образователни средства, особено прякото участие в работни практически задачи.

Очаквани резултати:
След приключване на проекта, се очаква:
– Предоставяне на практически наръчник, свързан с ефективното използване на инструментите за финансиране от ЕС за подкрепа на практическото обучение в реална работна среда
– Развитие на професионална общност под формата на мрежа за международно сътрудничество за обмяна на ноу-хау и засилване на сътрудничеството между формалните, неформалните образователни сектори и пазара на труда
– По-достъпни възможности за учебни практики в реална работна среда в цяла Европа
– Засилено популяризиране на прилагането на схемите за чиракуване и практическо обучение сред потенциално заинтересовани местни и международни заинтересовани страни
– Повишена информираност на младите хора относно предимствата и ползите от тяхното участие в схеми на практическо обучение, на национално и международно ниво

Партньори:
1. Хоризонт ПроКонсулт ЕООД – основен водещ координатор на проекта
2. Asociacion Mundus, Испания
3. Mine Vaganti, Италия
4. Asociatia D.G.T., Румъния
5. Innovation hive, Гърция
6. Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Португалия
7. Regional Volunteer Center, Полша
8. WIN, Австрия

Дигитално ръководство

Сайт на проекта

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.