Go4VocationalSkills

Проект:
Go4VocationalSkills

Номер на проекта:
2021-1-PL01-KA220-VET-000034866

За проекта:
Проектът е в съответствие с Плана за действие за цифрово образование (2021-2027 г.) и е пряко свързан с хоризонталния приоритет на Еразъм+ – справяне с цифровата трансформация. Go4VocationalSkills е пример за действие в подкрепа на иновативните практики в дигиталната ера. Реализацията на проекта ще даде възможност за по-пълно използване на различни форми на обучение, включително използването на ИТ инструменти като част от професионалното образование.

Основната цел на проекта е да подобри качеството на образованието в техническите училища в Европа чрез внедряване на инструмент за анализ на пропуските в компетентностите на учениците, обучаващи се в следните професии: строителен техник, техник по логистика, техник по възобновяема енергия. Тази цел ще бъде реализирана чрез подпомагане на училищата да направят учебния процес по-привлекателен, включително дистанционно обучение, чрез разработване на решения, които трайно ще подобрят качеството на преподаване и ще адаптират професионалното образование към очакванията на пазара.

Резултати:

Основният резултат от проекта ще бъде инструмент за цялостна оценка на компетенциите на учениците от следните технически професии: строителство, логистика, възобновяема енергия, той ще изисква разработването на четири основни резултата:

1. Профили на компетентности за избрани професии и позиции (R1)
2. Тестове за компетентност за гореспоменатите области на обучение (съдържание R2)
3. ИТ инструмент за автоматично оценяване на нивото на компетенции и съответствие с профилите от R1 (R3)
4. Предложена интерпретация на резултатите от теста за компетентност заедно с примерни дейности за развитие (включително финансиране) (R4).

Проектът ще доведе и до множество нематериални резултати и ще отвори пространство за по-нататъшни дискусии в областта на адаптирането на професионалното образование към нуждите на пазара.

Партньори:

  1. ZST – Полша
  2. Mundus – Испания
  3. AKMI – Гърция
  4. Horizont ProConsult – България
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.